вторник, 25 април 2017 г.

Темпераментите - как да ги преживеем, разпознаваме, разбираме


Всеки отделен човек е загадка, както за другите, така и за самия себе си. Нашите деца носят своя индивидуалност, но имат и характерни за повече от тях общи черти.
Масовата култура днес се стреми да ги уеднакви.
Какво означава, обаче, качеството на един темперамент? Трябва ли то да бъде засилено и подкрепено, или трябва да бъде неутрализирано? Кое е здравословно за сангвиника, кое за холерика, кое за флегматика, кое за меланхолика?
Какво трябва да направим, когато сме обезпокоени от заплашващата еднстранчивост на детския темперамент?
Лекцията ще обогати традиционното понятие за темпераментите с практичски напътствия за възпитанието, отглеждането, храненето и общуването с децата.

Лекцята е предназначена за родители и учители.
Лектор Донко Дончев - лекар с интерес в холистичната медицина и валдорфското образование.


 Адрес: Стара Загора, ул. "Майор Т. Кавалджиев" 149

Телефон за контакти 0889 699 058

Вход свободен!

вторник, 11 април 2017 г.

Великденски приготовления

В началото на годината природата ни кара интензивно да преживеем великденската тема за смърт и възкресение. Дните постепенно стават по-дълги, чувства се нарастващата сила на слънчевата светлина.
Когато земята се постопли, подават се първите връхчета на листенца, а малко по-късно удивително се открива цяло множество цветни главички. Природата се разкрасява за великденското празненство. Животните също едно по едно напускат зимните си убежища, хората излизат навън да се дивят на преобразяването в природата. Иска ли човек да се настрои заедно с децата си за великденския празник, то има много смислени възможности.

Великденска градинка или Великденска тревичка
Една от най-изразителните картини за превръщането на Смърт и Възкресение намираме в семенцето. Прекрасна дейност е посяването на семена с децата, преди Великден. В зависимост от вида на семето, 1-2 седмици преди Великден пълним разлети глинени саксиийки с пръст.  След това заедно посяваме, например с думите:

Ние сеем семенцата, семенцата тъй крехки,
сипем ги нежно върху земята мека,
добре ги завиваме, и те заспиват леко.
Скоро връхчето наднича
от една цепнатинка,
растенията поникват,
да ги полеем с вода.
И ако почакаме двамина
пораства тревичка в нашата градина.


След това, преди да поставим „градинките” на перваза на прозореца, оставяме да ги „навали”.

Великденското яйце
Яйцето винаги е било символ на възобновяващия се живот, едно ново начало или едно развитие. Също така то е едно отражение на вечното, нетленното или непреходното в човешкото същество. Християнството е приело образа на яйцето като източник и начало, и го е свързало с най-голямото ново начало в историята на човечеството. Исус Христос изстрадва смъртта като висше божествено същество в едно човешко тяло, но той я преодолява и оттук насетне, Той може да бъде търсен и намерен от всеки човек.
Великденското яйце е едно доста особено яйце. На естествения продукт от животинското царство човекът придава нещо с неговите художествени способности. Със светещо пъстри цветове и богатство от форми се дава израз на цялата радост и тържество на новото начало в природата и Христовото  Възкресение.

Великденският заек
Заекът представлява един образ на алтруизма. В стари легенди се разказва, че заекът е готов да се жертва за другите. Нещо подобно се казва и за лова на зайци – при който, един заек е готов да скочи, вместо друг, който преследват, и да го спаси.
Заекът, едно тревопасно, също е животно, което не наранява никого. Ако ние, хората, успеем съзнателно да упражняваме тази жертвоготовност, то ние сме напът да събудим Христовите сили в нас. Великденският заек е невидим и има златиста козинка. Той не полага яйцата, но може да ги донесе и скрие до навечерието на празника.


Вън от съвременната традиция на подаряване, заекът носи просто яйца - строго определено не сладки яйца.

Превод: Валентина Тодорина

Източник:
http://www.waldorfwilhelmsburg.de/upload/pdf/Ostern_Levana_16_01_2003_KiGa_Aschaff.pdf

вторник, 14 март 2017 г.

Обращение

Дорогие друзья,

Мы группа молодых антропософов, которые занялись трудной задачей создать вальдорфскую школу в Болгарии, где антропософские сообщества маленькие, а вальдорфская педагогика известна в недостаточной степени. На данный момент, в нашей стране существует только одна такая школа – в столице, мы пытаемся создать вторую.
 

Вдохновение, которое даёт нам антропософия, окрыляет нас по нелегкому пути, но дружеская поддержка на трёх уровнях мысль, чувства и воля даст сильный толчок вперёд в моральной цели, которую мы себе поставили – создание вальдорфской школы для детей нашего города – Стара Загора.
С момента регистрации некоммерческой организации в 2013 году для создания вальдорфской школы до нынешнего дня, наши усилия были направлены на популяризацию вальдорфской педагогики путем перевода статей, проведением группы для игр и ремёсел для родителей, лекции и беседы


На данный момент мы наняли часть дома в которой организируем занятия в искусстве и ремёсел для детей и родителей, социальная арт терапия для родителей, театр для учеников, игровая группа для детей возраста до семи лет. Надеемся что к нашему коллективу скоро присоединится и эвритмист.


Сдание, в котором находится училище, является подходящим для школы, но у нас нет достаточно средств, чтобы выполнить ремонт и оборудование помещений, таким образом чтобы они были подходящими для учебной деятельности в соответствии с госсударственными требованиями в Болгарии. Также нам необходимы денежные средства для административных расходов по лицензированию сдания (архитектурные и санитарно-гигиенические нормы), которые составляют приблизительно 6000 евро.
 
Мы верим что сила людей имеет главный смысл. Мы начали с одной мечтой, но чтобы она могла вырастить, нам нужна поддержка и содействие – от маленьких жестов доброты и сопричастности до важных партнёрств. 

Можете писать нам на new_waldorf_sz@yahoo.com позвонить на номер +359 883346117.

По-подробнее можете узнать о нас на сайте: http://new-waldorf-sz.blogspot.bg,

а также на страничке в фейсбуке https://web.facebook.com/New.Waldorf.Initiative.Bulgaria.

Если желаете сделать пожертвование, которое поможет создать школу, наш банковый счёт следующий:

First Investment Bank - Stara Zagora
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV91501215821015 in lev

С уважением!
Некоммерческая организация "Ассоциация вальдорфского детского сада и школы – Стара Загора".

понеделник, 6 март 2017 г.

Aufruf zur Mithilfe

Liebe Freunde,
 
Wir sind eine Gruppe junger Anthroposophisten, die der anspruchsvolle Aufgabe hingegeben sind, Waldorfschule in Bulgarien zu ergründen. Die anthroposophische Gesellschaft hier ist ziemlich klein, und Waldorfpädagogik unterdessen ziemlich unbekannt. Zur Zeit gibt es in Bulgarien nur eine Schule, und zwar in der Hauptstadt - wir treiben die Zweite.


Die Inspiration, die wir durch Anthroposophie bekommen, gibt uns Schwung auf dem langen Weg, den wir gehen. Ein freundlicher Beistand aber auf der drei Ebenen von Denken - Fühlen - Wollen, wird uns in dem moralischen Ziel unterstützen, Waldorfschule für die Kinder aus der Stadt zu gründen.
Seit der Registration des Vereins (2013 eingetragen als gemeinnützige Einrichtung) spannen wir alle Kraft ein, die Waldorfpädagogik bekannt zu machen, indem wir Artikelübersetzungen machen; indem wir Spielgruppen pflegen, Eltern-Handwerkergruppe, Vorträge und Gespräche.

Momentan zahlen wir Miete für drei Räume in einem Haus, das unsere Aktivitäten herbergt: Kinder- und Erwachsenen-Handwerk, Kunsttherapie, Kindertheater, Spielgruppe für Kinder im ersten Jahrsiebt. 
Wir hoffen, dass bald auch ein Eurhythmist unserem Kollegium sich anschliessen wird.
 
Die Gebäude, in der jetzt unsere Freizeitschule funktioniert, ist eigentlich für eine Schule gut geeignet. Nun haben wir leider das Geld dafür nicht, die Renovierung und Einrichtung auszuführen, sodass die Räume entsprechend der staatlichen Anforderungen dem Lernprozess in Bulgarien geeignet sein können. Wir bräuchten Geldressourcen auch für die administrative Registration der Gebäude (architektonisch und gesundheitlich-hygienische Normen)
insgesammt ca. € 6000.
Wir glauben, dass die Menschenkraft eine hauptsächliche Bedeutung hat. Wir haben mit einem Traum angefangen. Und so dass er sich entwickeln kann, bräuchten wir Beistand und Beförderung - von der kleinen Taten der Güte bis nach wichtiger Partnerschaften!

Sie können uns gerne hier schreiben
oder mit + 359 883 346 117 anrufen

Mehr über unsere Initiative können Sie auf der Webseite finden und 

Wenn Sie spenden wollen:


First Investment Bank - Stara Zagora
BICFINVBGSF
IBAN: BG81FINV91501215821015 in lev

Mit Herzlichen Grüßen,
NPO, Verein für Waldorfschule und Kindergarten in Stara Zagora

Invocation


Dear friends,

We are a group of young anthroposophists, who have taken upon themselves the difficult task to establish a Waldorf school in Bulgaria, where the anthroposophical communities are small and the Waldorf pedagogy is not yet well known. Until this moment, there has been only one school – in the capital city Sofia, and we are trying to establish a second one.


The inspiration that anthroposophy gives us, encourages us on this difficult way, but a friendly support on the three plains – thinking, feeling and willing – would give us a strong boost forward to the moral goal, which we have chosen – establishing a Waldorf school for the children in our city – Stara Zagora.

From the registration of a non-profit association for establishment of a Waldorf school in 2013 till now we have directed our efforts to promote the Waldorf pedagogy through translation of articles, conducting a playgroup and crafts for parents and also giving lectures.


We have rented part of a house, in which we organize arts and crafts activities for children and parents, social art therapy for parents, student theatre and playgroup for kids under the age of 7. We are also hoping that an eurythmist will join our team soon.


The building, where the school is located, is suited for a school, but we don’t have enough resources for renovating and furnishing the rooms so that they become suited for a learning activity in accordance with the Bulgarian state requirements. We need resources for the administrative expenses for the licensing of the building (architectural and health requirements) which amount around 6 000 euros. We believe that the strength of the people is of essential value. We began with a dream, but in order that it can grow, we need encouragement and support – small acts of goodness and compassion for the important partnerships.

You can contact us at: new_waldorf_sz@yahoo.com or you can get in touch with us on +359/ 883 346 117.

You can learn more about us on our website:
http://new-waldorf-sz.blogspot.bg

And on our Facebook page:
https://web.facebook.com/New.Waldorf.Initiative.Bulgaria

If you want to make a donation that can help the establishment of the school, our bank account is: 

First Investment Bank - Stara Zagora
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV91501215821015 in lev

Sincerely,

The Association for Waldorf kindergarten and school – Stara Zagora.

ОбръщениеСкъпи приятели,

Ние сме група млади антропософи, заели се с трудната задача да създадем валдорфско училище в България, където антропософските общности са малки, а валдорфската педагогика не добре позната. До момента в нашата страна има само едно училище – в столицата, ние се опитваме да изградим второто.


Вдъхновението, което ни дава антропософията, ни окрилява по не лекия път, но приятелската подкрепа на трите нива мисли, чувства и воля, би дала силен тласък напред в моралната цел, която сме си поставили – създаване на валдорфско училище за децата от нашия град – Стара Загора.

От регистрацията на Сдружение с нестопанска цел за създаване на Валдорфско училище през 2013 година, до момента, бяхме насочили усилията си да популяризираме валдорфската педагогика чрез превеждане на статии, провеждане на плейгрупа и занаяти за родителите, лекции и беседи.


В момента сме наели част от къща, в която организираме занимания по изкуства и занаяти за деца и родители, социална арт терапия за родители, ученически театър, плейгрупа за деца до 7 год.. Надяваме се към екипа ни скоро да се присъедини и евритмист.


Сградата, в която се намира школата, е подходяща за училище, но ние нямаме достатъчно средства, за да извършим ремонт и обзавеждане на помещенията, за да бъдат те подходящи за учебна дейност, според държавните изисквания в България. Необходими са ни средства и за административните разходи по лицензиране на сградата /архитектурни и здравно-хигиенни норми/, които възлизат на около 6000 евро.

Ние вярваме, че силата на хората е от основно значение. Започнахме с една мечта, но за да може тя да расте, имаме нужда от насърчаване и подкрепа - от малки актове на доброта и съпричастност, към важните партньорства.

Може да ни пишете на new_waldorf_sz@yahoo.com или да се свържете с нас на тел. 0883346117.

Повече за нас може да научите от нашия сайт http://new-waldorf-sz.blogspot.bg

и страницата ни във фейсбук https://web.facebook.com/New.Waldorf.Initiative.Bulgaria

Ако желаете да направите дарение, което да подпомогне създаването на училището, нашата банкова сметка е: 

First Investment Bank - Stara Zagora
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG81FINV91501215821015 in lev

С уважение!

СНЦ „Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора“