За нас/About us

Отделете няколко минути, за да ни опознаете

Ние сме валдорфска инициатива за създаване на детска градина и училище в нашия град - Стара Загора. В нашата инициатива членуват родители и учители, които харесват валдорфската педагогика и биха искали децата им да посещават валдорфска детска градина и валдорфско училище.

Каним ви да се присъедините към нас като родител, учител или поддръжник. 


Ние искаме децата ни да се обучават от вдъхновени и висококвалифицирани валдорфски педагози в красива среда, с естествени дървени подове и мебели, меки цветове и голям брой играчки от дърво, вълна и коприна, с голяма градина, която децата да изследват, с цветни лехи, овощни дървета и малка зеленчукова градина, в която да могат се учат - както на грижа за растенията, така и да проследят процеса от садене на зеленчуците и плодовете до тяхното бране.

Подкрепете ни:

Силата на хората е от основно значение. Ние имаме нужда от идеи, практически умения и помощници. Започнахме с една мечта и визия, но за да може тя да расте, има нужда от насърчаване и подкрепа. Ние приветстваме всякаква подкрепа - от малки актове на доброта към важни партньорства. Вижте нашия списък от предложения по-долу.

Можете да го направите, като:

 • станете член на нашето сдружение – вашето членство, ще означава, че сте част от една общност, която ще работи за по-добър свят, чрез по-добро образование. Нашата общност е поддръжник на световната общност, която споделя същата визия. Ако желаете да станете наш член моля пишете ни на new_waldorf_sz@yahoo.com!
 • станете наш поддръжник - като наш поддръжник ще можете да ни предоставяте насърчение и/или материална подкрепа, която ще позволи нашата мечта да се превърне в реалност. Някои от дейностите, в които може да ни подкрепите, са много практически: като да помогнете в превода от и на немски и английски език; да се включите при организиране на събития и празници; да участвате в изработването на играчки за базарите, които организираме. Всички членове са обединени в своята доброта, ентусиазъм и щедрост. Очакваме с нетърпение новите поддръжници, които ще се присъединят към нас.
 • посещавате нашите базари и купувате предлаганите на тях играчки и декорация от вълна, дърво, коприна и др., които са направени от родители, учители и деца от нашето сдружение; 
 • ни харесате във Фейсбук: https://www.facebook.com/New.Waldorf.Initiative.Bulgaria
 • ни поканите да направим презентация на вашата група или работно място;
 • правите това, което обичате да правите, и в същото време сте част от един вдъхновяващ екип. Това може да стане, ако имате умения или идеи, които ще ни помогнат и са в следните области: архитектура, счетоводство, право, строителство, дърводелство, маркетинг, озеленяване, биодинамично земеделие или издателска дейност. Пишете ни сега с вашата оферта на new_waldorf_sz@yahoo.com!
 • ако сте учител, който се интересува от валдорфска педагогика, моля, свържете се с нас! Постигането на крайната ни цел – създаване на валдорфска детска градина и училище в гр. Стара Загора, не би могла да се осъществи, без екип от вдъхновени валдорфски учители. Ако все още нямате квалификация за валдорфски учител, ние бихме могли да ви помогнем с информация и подкрепа, за да я придобиете и впоследствие да работите при нас.
 • направите дарение в полза на „Сдружение за валдорфска детска градина и училище - Стара Загора”. Като нововъзникнала инициатива, ние имаме нужда от материали, консумативи, оборудване, сграда и покриване на административни разходи. Можете да дарите както пари, така и играчки, дървен материал, вълна за играчки, пчелен восък, глина...
Банковата сметка на „Сдружение за валдорфска детска градина и училище - Стара Загора” е:
Първа инвестиционна банка – Стара Загора - FINVBGSF
IBAN: BG81FINV91501215821015 в лв.

 • споделите нашето послание с вашите близки и приятели.
За контакти с нас пишете ни на E-mail: new_waldorf_sz@yahoo.com, или позвънете на 0889 699 058, 0887758872
************************************************************About us


Take a few minutes to know us.

We are Waldorf initiative to establish a kindergarten and a school in our town - Stara Zagora. Our initiative members are parents and teachers who like the Waldorf pedagogy and would like their children visit Waldorf kindergarten and Waldorf school.

We invite you to join us as a parent, teacher or supporter.

We want our children to be educated by inspired and highly qualified Waldorf teachers in beautiful environment with natural wooden floors and furniture, soft colors and a lot of toys from wood, wool and silk, with a large garden, which the children can explore, with flower beds , fruit trees and a small vegetable garden, where they can learn, and care for the plants, and to follow the process from planting fruits and vegetables to their harvest.

Support us:

The power of people is essential. We need ideas, practical skills and assistants. We started with a dream and a vision, but in order for it to grow needs encouragement and support. We welcome any support from small acts of kindness to important partnerships. Check out our list of suggestions below.


You can do it by:

 • become a member of our association - your membership will mean that you are part of a community that will work for a better world care of better education. Our community is a supporter of the global community which shares the same vision. If you wish to become a member please contact us at new_waldorf_sz@yahoo.com.
 • become a supporter - as our supporter, you can give us encouragement and / or material support that will enable our dream become a reality. Some of the activities in which you can support us is very practical- can help in translating from / to German and English; to join in the organization of events and festivals; to participate in making the toys for bazaars. All members are united in their kindness, enthusiasm and generosity. We look forward to new supporters who will join us.
 • visit our bazaars and buy toys and decorations of wool, wood, silk, etc., which are made by parents, teachers and children of our association;
 • like us on Facebook: https://www.facebook.com/New.Waldorf.Initiative.Bulgaria
 • invite us to make a presentation to your group or workplace;
 • You do what you love to do while you are part of an inspiring team. This can happen if you have skills or ideas that will help us be in the following areas: architecture, accounting, law, construction, carpentry, marketing, gardening, biodynamic farming or a publisher. Contact us now with your offer new_waldorf_sz@yahoo.com
 • if you are a teacher who is interested in Waldorf education, please contact us. Achieving our ultimate goal - creating a Waldorf kindergarten and school in Stara Zagora, could not happen without a team of inspired Waldorf teachers. If you are not qualified for Waldorf teacher, we can help you with information and support to acquire and then you may work with us.
 • make a donation in favor of "Association of Waldorf kindergarten and school in Stara Zagora." As new initiative, we need materials, supplies, equipment, building and payment of administrative costs. You can donate money, toys, wood, wax, clay, wool ...

Bank account of the "Association for Waldorf kindergarten and school - Stara Zagora" is:
First Investment Bank - Stara Zagora
FINVBGSF
IBAN: BG81FINV91501215821015 in lev


Share our message with your family and friends.