УставУСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
СДРУЖЕНИЕ ЗА ВАЛДОРФСКА ДЕТСКА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ-СТАРА ЗАГОРА”


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СДРУЖЕНИЕ ЗА ВАЛДОРФСКА ДЕТСКА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ – СТАРА ЗАГОРА”, наричано по-долу за краткост “Сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).


РАЗДЕЛ ПЪРВИ
НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, СРОК

НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 2. (1) Сдружението е с наименованието “ СДРУЖЕНИЕ ЗА ВАЛДОРФСКА ДЕТСКА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ –СТАРА ЗАГОРА”, което може допълнително да се изписва и на чужд език.
(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл. 3. Седалището на сдружението е: гр. Стара Загора, 
а адресът на неговото управление е: гр.Стара Загора, ул. „Августа Траяна” 3, ап.12 

СРОК
Чл.4 Сдружението се учредява за неограничен срок.


РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЦЕЛИ
И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 5 Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, с общественополезна  дейност.

ЦЕЛИ
Чл.6 Основни цели на Сдружението са:
(1) Популяризиране, развитие и прилагане на валдорфската педагогика;
(2)  Да спомогне за подобряване образованието на децата, учениците и младежите в България.
(3) Да участва в създаване на свободни валдорфски училища и институти, в които развитието на индивидуалните творчески способности на всеки ученик е главна задача на педагозите. Принципите на валдорфската педагогика, разпространена в цял свят, целят да направят децата творчески и социално плодотворни чрез развиване на положителни социални способности, като: осъзнаване на свободата и неприкосновеността на другите хора, чувство за увереност в живота и способност за демократична и съвместна работа, задълбочен интерес към света и условията на живот на околните;
(4) Да насърчава непрекъснато комуникацията между институциите в културната, научната и образователната област, да спомага за тяхното обновление;

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 7 Средствата, с които Сдружението ще постига целите си са:
(1) Организиране и подпомагане на разнообразни прояви, в културната и образователната област, на основата на валдорфската педагогика, като по този начин се подпомага развитието на индивидуалните и творческите способности на всяко дете.
(2) Извършване широка информационна дейност сред родители, учители и обществеността– обмен на информация, литература и идеи, издателска дейност;
(3) Подпомагане и организиране обучението на учители желаещи да практикуват валдорфска педагогика;
(4) Изследване и популяризиране на най-доброто от практиката в образованието в други страни;
(5) Осъществяване на творчески контакти и обмен със сродни институции в страната и чужбина;
(6) Подпомагане изготвянето на телевизионни и радио предавания, които да съдействат за преодоляване стереотипа и инерцията в образованието;
(7) Организиране на семинари, симпозиуми, срещи, курсове, конференции, лектории, клубове по интереси, художествени, научни и културни мероприятия;
(8) Участие с предложения за законоприекти в областта на образованието, с цел утвърждаване на валдорфската педагогика като педагогическа система във България;


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 8 (1) Предметът на дейност на Сдружението ще бъде:
1.      Подпомагане, съдействие и участие в откриване на валдорфска детска градина и училище в гр. Стара Загора;
2.       популяризиране на принципите на валдорфската педагогика;
3.      организиране на лекции,семинари, конференции;
4.      организиране на практически занимания за деца, родители и учители на основата на валдорфската  педагогика;
5.      организиране и подпомагане обучението на педагози, желаещи да практикуват валдорфска педагогика;
6.      организиране и подпомагане на следдипломното обучение на валдорфски педагози;
7.      други дейности, допълващи и спомагащи за осъществяването на основната дейност на Сдружението, непротиворечащи на действащото законодателство.
(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, единствено, ако тя е свързана с поставените в чл.6 на настоящия Устав цели и с формулираните в чл.7 средства за осъществяването им и при условията на чл.3 ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а приходите от нея се използват изцяло за постигане на целите по чл.6 от настоящия Устав.
(3) Сдружението има за предмет на допълнителна стопанска дейност:- педагогическа дейност, издателска и рекламна дейност, художествени дейности, организиране на експозиции и предоставяне на консултантски / експертни / и информационни услуги и др.
 (4) Сдружението не разпределя печалба от дейността по настоящия член.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ИМУЩЕСТВО
Чл.9. Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау и всички други права, които българското законодателство допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическите лица.
Чл.10. Сдружението набира необходимите средства за дейността си и придобива имуществото си от:
·          дарения, безвъзмездни помощи и завещания на местни и чуждестранни физически и юридически лица;
·         спонсорство;
·         членски внос;
·         субсидии от държавни институции;
·         допълнителна стопанска дейност по чл.7 на Устава;
·         други приходи.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 11. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание.
Чл. 12. Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос в размер на 20 (двадесет) лева, който се заплаща на една вноска, най-късно до края на първото тримесечие на текущата календарна година.
Чл.13. Всички приходи и разходи, и състоянието на имуществото се документират в съответствие със закона.


ЧЛЕНСТВО  В ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 14. Сдружението може да членува в други международни и национални организации, имащи за цел и дейности сходни с неговите.


РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.15. Членуването в Сдружението е доброволно и индивидуално.
(1) Член може да бъде, всяко дееспособно физическо лице, независимо от своята национална и социална принадлежност, религиозни и политически убеждения, което симпатизира на Валдорфската педагогика и което подаде писмена молба до Управителния съвет на Сдружението.
 (2) Членството става факт, след като желаещият за членство бъде вписан в списъка на членовете на Сдружението, който се съхранява от Председателя на Управителния съвет на Сдружението.
 (3) Отказ за приемане на нов член може да стане с мотивирано писмено решение на Управителния съвет, което може да се обжалва пред Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 16. Членовете на Сдружението имат следните права:
1.      да участват в управлението на Сдружението;
2.      да бъдат информирани за неговата дейност;
3.      да ползват имуществото на Сдружението само, доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
4.      да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл. 17. Членовете на Сдружението са длъжни:
1.      да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;
2.      да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
3.      да издигнат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
4.      да внасят в срок предвидените в Устава имуществени вноски.

Чл. 18. (1)  Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
            (2) За задълженията на Сдружението, членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.
Чл.19. (1) Членството се прекратява:
1.      с едностранно волеизявление на члена чрез писмена молба до Управителния съвет на Сдружението;
2.      с решение на Общото събрание при непредизвестено отсъствие от две поредни общи събрания на Сдружението и неплащане на годишния си членски внос до края на текущата календарна година;
3.      при смърт или поставяне под запрещение;
4.      при изключване за прояви, противоречащи на интересите на Сдружението или уронващи неговия престиж и неговите цели, по мотивирано решение на Общото събрание;
5.      с прекратяване на Сдружението.
(2) При прекратяване на членството не се дължи връщане на направените от члена имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението, е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.
            (3) Отпадането поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността, се констатира по протоколите от заседанията и други докумени на сдружението.


РАЗДЕЛ ПЕТИ
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 20. Ръководни органи на Сдружението са:
1.Общо събрание
2.Управителен съвет
3. Председател на Управителния съвет

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 21. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.22. Общото събрание:
 1. приема и изменя Устава на Сдружението;
 2. избира и освобождава Председателя на Сдружението;
 3. утвърждава плана за работа и избира Управителен съвет;
 4. утвърждава годишния бюджет;
 5. приема Отчета за дейността на Управителния съвет;
 6. приема и изключва членове в съответствие с клаузите на настоящия Устав;
 7. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 8. взема решение за участие в други организации;
 9. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 10. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 11. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 12. приема бюджета на Сдружението;
 13. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 14. взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или настоящия Устав.

СВИКВАНЕ
Чл.23. (1) Общото събрание се провежда веднъж на всяка година. Свиква се по инициатива на Управителния съвет чрез обнародване на Покана в Държавен вестник.
(2) Общото събрание и неговите решения се считат за законни, ако присъстват най-малко половината от всички членове. Ако не се яви необходимият брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и се счита за законно, колкото и членове да са се явили.
(3) Извънредно общо събрание може да се свика с решение на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Сдружението. В последния случай това става с писмена молба, адресирана до Управителния съвет като се посочват темите за разглеждане и ако Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или упълномощено лице.
(4) Дневният ред на Общото събрание се определя от Управителния съвет и се довежда до знанието на членовете, четири седмици преди датата на събранието. Членовете на Сдружението имат възможност да правят писмени предложения за включване на нови точки и допълнения на дневния ред – най-късно една седмица преди събранието.

РЕШЕНИЯ
Чл.24 (1). Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите, но за изменение на Устава, за преобразуване или прекратяване на Сдружението, е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите.
(2) В общото събрание всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване с пълномощие. Гласуването е явно.
(3) По въпроси, които не са включении в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.


ПРОТОКОЛ
 Чл.25. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.26. (1) Управителният съвет се състои от седем члена, физически лица, включително Председателя на Сдружението, избрани от Общото събрание за срок от пет години.
(2) Не могат да бъдат избирани за членове на УС лица, които са  били осъждани за престъпления от общ характер.
(3) До избирането на нов Управителен съвет старият Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.
(4) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж месечно, по покана на Председателя на Сдружението или на член на Управителния съвет.
(5) Извънредно заседание се свиква от Председателя по писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не го свика в едноседмичен срок, то може да се свиква от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
(6) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя на Сдружението, а в негово отсъствие от който и да е от присъстващите членовете.
(7) Всеки член на Управителния съвет има право на един глас. Решенията на Управителния съвет са валидни, ако на заседанието присъстват повече от половината му членове и са взети с мнозинството на присъстващите.
(8) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефона или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(9) Управителния съвет може да взема решения и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение, бъде подписан без забележки и възражения за това, от всички членове на Управителния съвет.

РЕШЕНИЯ
Чл.27. Управителният съвет взема решения относно:
(1) Дейността на Сдружението;
(2) Решенията по чл.28, ал.1 и ал.2 от този Устав;
(3) Определяне на ликвидатор на Сдружението при ликвидация по чл.14 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.28. Управителният съвет:
(1) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(2) Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава.
(3) Подготвя и предлага проектите за годишната програма за дейността на Сдружението и на годишния му бюджет, които се приемат от Общото събрание.
(4) Изготвя годишния отчет за дейността и го внася за обсъждане и приемане от Общото събрание.
(5) Подготвя заседанията на Общото събрание и проекто-документите за тях.
(6) Приема нови членове след подадена от тях писмена молба и ги предлага за одобрение от Общото събрание.
(7) Взема решение относно членство в други организации.
(8) Изпълнява всички функции, които по закон или съгласно Устава не спадат към правомощията на друг орган.

ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 29 (1) Всеки член на Управителния съвет, може да бъде освободен преди изтичане на мандата му, с решение на Общото събрание, ако:
1.      важни съображения, свързани с дейността на Сдружението, наложат това;
2.      възникнат конкретни законови пречки за участието му в Управителния съвет или систематически не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия устав, или извършва закононарушения, или други действия, с които може да увреди доброто име на Сдружението.
(2) Всеки член на Управителния съвет, може да го напусне, с писмено изявление до Управителния съвет, но освобождаването му става с решение на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.30 (1). Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание за срок от пет години.
(2) Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението пред всички държавни органи, учреждения, организации, физически и юридически лица.


КОНТРОЛ
Чл. 31 (1) Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(2) Решенията на Общото събрание, подлежат на съдебен контрол, относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава, пред съда по регистрацията, от всеки член на Сдружението или негов орган, или прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.


РАЗДЕЛ ШЕСТИ
 ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 32. Сдружението не може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл. 33.  Сдружението се прекратява:
(1) По решение на Общото събрание, взето с 2/3 мнозинство от присъстващите на събранието.
(2) С решение на окръжния съд по седалище на Сдружението, ако дейността му е в противоречие със закона, Устава, държавния и обществен ред или ако стане неплатежоспособно.
Чл. 34 При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 35 Имуществото на сдружението, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на друго юридическо лице със същата или близка нестопанска цел или на общината по седалище на сдружението.

РАЗДЕЛ СЕДМИ
КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.36 (1) Сдружението е задължено да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието и лицето изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Сдружението, изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
 1. Осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмата на организацията и постигнатите резултати;
 2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4. Финансовия резултат;
(3) Годишният доклад за дейността и финансовия отчет се предоставят на хартиен и електронен носител в Централен регистър. Годишните финансови отчети подлежат на независим финансов одит при условията на закона за счетоводството.
Чл.37 Всички книги на Сдружението се съхраняват в неговия офис и са достъпни за участниците в заседанията на общото събрание и на управителния съвет.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38 Сдружението има свой печат, носещ наименованието му и символи, приети от УС и одобрени от ОС.
Чл.39 За всички неуредени или недостатъчно уредени с настоящия Устав въпроси, се прилагат съответните законови разпоредби.

Няма коментари:

Публикуване на коментар