Правила и редП Р А В И Л А     
И     
Р Е Д

ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
И ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
НА
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

СДРУЖЕНИЕ

“СДРУЖЕНИЕ ЗА ВАЛДОРФСКА ДЕТСКА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ-СТАРА ЗАГОРА”

Гр. Стара Загора, март 2013 Г.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 (1) С тези Правилник / Правила и ред за осъществяване на обществено полезна дейност/ се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на „Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора”/ сдружението/ и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото му.
(2) Дейността на сдружението е насочена към максимално широк кръг от хора без ограничение на пол, възраст, вероизповедание, етническа принадлежност.

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Чл. 2. „Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора” извършва дейност в обществена полза като основният предмет на дейност е:
1.       Подпомагане, съдействие и участие в откриване на валдорфска детска градина и училище в гр. Стара Загора;
2.        популяризиране на принципите на валдорфската педагогика;
3.       организиране на лекции,семинари, конференции;
4.       организиране на практически занимания за деца, родители и учители на основата на валдорфската  педагогика;
5.       организиране и подпомагане обучението на педагози, желаещи да практикуват валдорфска педагогика;
6.       организиране и подпомагане на следдипломното обучение на валдорфски педагози;
7.       други дейности, допълващи и спомагащи за осъществяването на основната дейност на Сдружението, непротиворечащи на действащото законодателство.
Чл. 3. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Устава на сдружението, като се използват предвидените средства.
Чл. 4. (1) Всяка година Общото събрание, приема основните насоки за развитие на сдружението и програма за осъществяването на дейността му.
(2) Управителният съвет изготвя проект за програма за осъществяване на дейността на сдружението , като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.
(3) Проектът за програма за осъществяване на дейността се предоставя на вниманието на членовете на сдружението в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на Общо събрание до провеждането му.
(4) Всеки член на сдружението може да прави възражения и предложения по проекта за програма.
Чл. 5. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 2
от Правилника могат да се създават работни групи от специалисти.
(2) Специалистите - членове на работните групи могат да бъдат както членове на „Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора”, така и външни на сдружението лица.
(3) Създаването на работна група във връзка с осъществяването на някоя от посочените в ал. 1 дейности става с решение на Управителния съвет на сдружението. С решението се определя състава на работната група, броя на членовете и, и срока за осъществяване на поставената задача.
(4) Работната група след приключване на дейността си в определения срок предава на Управителния съвет отчет, свързан с осъществяването на посочените дейности.
(5) Управителният съвет след обсъждане на предоставения от работната група отчет може да предостави допълнителен срок за работа по поставените задачи.
Чл. 6. (1) Управителният съвет взема решения за осъществяване дейностите и необходимите средства на Сдружението в изпълнение на Програмата.
Чл. 7. (1) „Сдружение за валдорфскадетска градина и училище-Стара Загора” осъществява и допълнителна стопанска дейност, която е спомагателна и е свързана с основния предмет на дейност на сдружението.
(2) При осъществяването на тази дейност органите на сдружението се съобразяват с правилата на Търговския закон, общото гражданско законодателство и специфични правила предвидени в законови и подзаконови нормативни актове.
(3)Педагогическата дейност е насочена към разпространяване на валдорфската педагогика и запознаване на обществото с принципите и, и ще се осъществява чрез нагледно представяне на метода пред заинтересовани граждани;
(4) Издателската, информационната и рекламната дейност се осъществява чрез разработване и разпространяване на различни по вид информационни материали (листовки, дипляни, брошури,плакати,флаери и др.) по една или няколко от следните основни теми: принципи на валдорфската педагогика през ранното детство, принципи на валдорфската педагогика във възрастта до 7 год., принципинавалдорфската педагогика въввъзрастта от 7-14 год., принципи на валдофската педагогика във възрастта от 14-21 год., ръчния труд във валдорфския учебен план,приказките във валдорфската педагогика.
(5)Сдружението организира сезонни художествени изложения с цел запознаване на обществото с традиционни занаяти характерни за валдорфската педагогика;
(6) Сдружението осъществява консултантски услуги насочени към подобряване на човешкия потенциал Консултантската дейност се осъществява чрез предоставяне на съвети относно организиране и подпомагане обучението на педагози, желаещи да практикуват валдорфска педагогика и организиране и подпомагане на следдипломното обучение на валдорфски педагози;
(7) Сдружението управлява собственото си имущество;
(8) Сдружението провежда информационни срещи, семинари и обучения по актуални теми;
Чл. 8. (1) Управителният съвет в началото на всяка година изготвя доклад за дейността на „Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора”
(2) Докладът трябва да съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на юридическото лице и постигнатите резултати; размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.
(3) Докладът се предоставя на разположение на членовете на сдружението в рамките на едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на годишното Общо събрание до провеждането му.
(4) Общото събрание приема Доклада за дейността на сдружението след обсъждане.
(5) До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание доклад се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА „СДРУЖЕНИЕ ЗА ВАЛДОРФСКА ДЕТСКА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ-СТАРА ЗАГОРА”
Чл. 9. Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау и всички други права, които българското законодателство допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическите лица.
Чл. 10. (1) Общото събрание приема годишния бюджет на сдружението
(2) Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Управителния съвет, не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася. Предоставя се възможност на членовете на сдружението да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание.
(3) Бюджетът на сдружението се изпълнява от Управителния съвет.
(4) В срок до 31 март на всяка година Управителния съвет съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание.
(5) Годишния счетоводен отчет се приема от Общото събрание на сдружението.
(6) В срок до 31 май на всяка година, приетия от Общото събрание, годишен счетоводен отчет, се заявява завписване от Управителния съвет в Централния регистър.
Чл. 11. (1) Източници на средства на сдружението са имуществени вноски на членовете, приходи от допълнителна стопанска дейност, дарения от физически и юридически лица (сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство.
(2) Имуществените вноски на членовете са годишния членски внос, или допълнителни вноски, които се дължат въз основа на решение на Общото събрание на сдружението.
(3) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер и срок на внасяне от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.
(4) Сдружението може да придобива по силата на дарения, както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти при спазването на действащото в България законодателство.
(5) Сдружението набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.
Чл. 12. Средствата на „Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора” се използват за постигане на целите, определени в Устава на сдружението
Чл. 13. (1) При осъществяване на дейността си сдружението разходва средствата си възмездно и безвъзмездно
(2) Сдружението, може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в устава, при спазване на правилата на българското законодателство.
Чл. 14. (1) Сдружението, може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Устава.
(2) За безвъзмездно разходване на имущество на сдружението, Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъствуващи членове.
(3) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението и са сключени при публично обявени общи условия.
Чл. 15. Разходите, които юридическото лице с нестопанска цел извършва включват:
1. разходи за осъществяване на функциите на органите на сдружението и изпълнението на правомощията им, включващи:
а) разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;
б) разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;
в) други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на юридическото лице с нестопанска цел, включително разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание на сдружението, разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл. 5, ал. 1 от Правилника.
2. разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на сдружението и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на юридическото лице с нестопанска цел по чл. 2 от Правилника:
а) разходване на средства за материали и консумативи, предназначена за осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника;
б) разходи за провеждане на обучение чрез организиране на курсове, семинари и симпозиуми от юридическото лице;
в) отпускане на стипендии за издръжка и обучение на членове на сдружението по реда, предвиден в Правилника;
г) разходи за създаване и поддръжка на материална база, предназначена за осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника.
д) средства за отпускане и даване на награди на лица със заслуги и постижения в областта на валдорфската педагогика;
3. разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на юридическото лице с нестопанска цел.
Чл. 16. (1) Сдружението, разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 2 от Правилника в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и годишна програма за дейността на сдружението.
(3) Безвъзмездно разходване на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел се извършва само в изпълнение на мотивирано решение на Общото събрание, прието с квалифицирано мнозинство от
2/3 от всички присъстващи членове. Решението за безвъзмездно разходване
на средства за всяка година от дейността на сдружението се включва в годишната програма и годишния бюджет на сдружението
Чл. 17. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си „Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора” подпомага имуществено членовете си и външни лица по следните начини:
а) чрез безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирана литература в областта на валдорфската педагогика;
б) безвъзмездно предоставяне на правото на участие в курсове, семинари и симпозиуми, организирани и провеждани от сдружението, самостоятелно или съвместно с други лица;
в) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разноски за участие в курсове, семинари, симпозиуми и всякакви форми на обучение и квалификация в областта на валдорфската педагогика, организирани от други лица, в страната и в чужбина;
Чл. 28. „Сдружение за валдорфска детска градина и училище-СтараЗагора” подпомага физически или юридически лица само, ако чрез това подпомагане се постигат целите на сдружението, определени в Устава
Чл. 19. (1) В годишната програма за осъществяване дейността на „Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора”, приета от Общото събрание, се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на сдружението по чл. 2 от Правилника, които юридическото лице с нестопанска цел ще извършва през съответната календарна година.
(2) Годишната програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на всяко мероприятие или отделна дейност. С приемането на годишната програма се одобряват предложените от Управителния съвет проекти на план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година.
(3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техния вид, размер, конкретно предназначение, начин на разходване се определят от Общото събрание с годишната програма за осъществяване дейността на сдружението и се предвиждат в годишния бюджет.
(4) С годишната програма Общото събрание на сдружението възлага на Управителния съвет на сдружението да организира и осъществи планираните отделни дейности и мероприятия и го оправомощава да разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използване на средства.
Чл. 20. (1) В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година, да се изразходват средства за подпомагане на членове на сдружението и външни лица, Общото събрание определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на сдружението, реда и критериите за подбор, по които Управителният съвет определя конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.
Чл. 21. (1) Решението за подпомагане на отделни лица по начините, уредени в чл. 16 от Правилника, се взема с единодушие от всички членове на Управителния съвет, в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени в годишната програма и годишен бюджет на сдружението.
(2) Лицата, желаещи да бъдат подпомагани подават мотивирано искане до Управителния съвет на сдружението.
(3) Искането се разглежда на първото заседание на Управителния съвет следващо постъпването му.
(4) Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ решението за подпомагането му следва да бъде взето от Общото събрание на сдружението с мнозинство от 2/3 от всичките му членове.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящият Правилник е приет на 05.03.2013 год. г. от Общото събрание на „Сдружение за валдорфска детска градина и училище-Стара Загора”
§ 2. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението и законодателството на Република България.


                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:
 
Наталия Якимова-Дончева

Няма коментари:

Публикуване на коментар