Членство


ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Членуването в Сдружението е доброволно и индивидуално.
(1) Член може да бъде, всяко дееспособно физическо лице, независимо от своята национална и социална принадлежност, религиозни и политически убеждения, което симпатизира на Валдорфската педагогика и което подаде писмена молба до Управителния съвет на Сдружението.
 (2) Членството става факт, след като желаещият за членство бъде вписан в списъка на членовете на Сдружението, който се съхранява от Председателя на Управителния съвет на Сдружението.
 (3) Отказ за приемане на нов член може да стане с мотивирано писмено решение на Управителния съвет, което може да се обжалва пред Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Членовете на Сдружението имат следните права:
1.    да участват в управлението на Сдружението;
2.    да бъдат информирани за неговата дейност;
3.    да ползват имуществото на Сдружението само, доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
4.    да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав.

Членовете на Сдружението са длъжни:
1.     да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;
2.     да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
3.     да издигнат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
4.     да внасят в срок предвидените в Устава имуществени вноски.

Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
За задълженията на Сдружението, членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.
Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление на члена чрез писмена молба до Управителния съвет на Сдружението;
2.     с решение на Общото събрание при непредизвестено отсъствие от две поредни общи събрания на Сдружението и неплащане на годишния си членски внос до края на текущата календарна година;
3.     при смърт или поставяне под запрещение;
4.     при изключване за прояви, противоречащи на интересите на Сдружението или уронващи неговия престиж и неговите цели, по мотивирано решение на Общото събрание;
5.     с прекратяване на Сдружението.

При прекратяване на членството не се дължи връщане на направените от члена имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението, е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.
Отпадането поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността, се констатира по протоколите от заседанията и други докумени на сдружението.

 
Няма коментари:

Публикуване на коментар